طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه بیرجند آقای دکتر علی زارعی از تاریخ 95/3/19 به مدت دو سال بعنوان مدیر گروه باستان شناسی منصوب گردیدند.