جناب آقای دکتر حمید رضا قربانی

عضو هیات علمی گروه باستان شناسی

بدینوسیله از زحمات و تلاش های ارزشمند جنابعالی در طی مدت مسئولیت مدیر گروه باستان شناسی صمیمانه تقدیر و تشکر می گردد. توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند منان خواستاریم

هیات رئیسه دانشکده هنر و اعضای هیات علمی گروه باستان شناسی