سومین همایش ملی باستان شناسی ایران توسط دبیرخانه دایمی همایش ملی باستان شناسی دانشگاه بیرجند و با همکاری انجمن علمی باستان شناسی ایران ، پژوهشکده باستان شناسی کشور، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور ، انتشارات سمت ، شورای متون پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و سایر مراکز علمی پژوهشی مرتبط با حوزه باستان شناسی 24و25 آبان ماه 1396 در تهران برگزار خواهد شد.

           مهمترین محور های تخصصی همایش در چهار حوزه

1-     پژوهشهای باستان شناسی وعلوم میان رشته ای

2-     مطالعات و پژوهشهای باستان شناسی دوران پیش از تاریخ

3-     مطالعات و پژوهشهای باستان شناسی دوران تاریخی

4-     ا مطالعات و پژوهشهای باستان شناسی دوران سلامی می باشد.

پژوهشگران و دانشجویان، اساتید می توانند از تاریخ 15/09/95 با مراجعه به وب سایت دایمی همایش به آدرس www.birjand-arc .ir نسبت به ثبت نام وارسال مقاله خود اقدام نمایند.آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله 15 بهمن 95 وآخرین مهلت ارسال اصل مقاله 31 فروردین 96 می باشد.

مقالت پذیرفته شده در پایگاههای اطلاعاتی علمی معتبر کشور چون SId، ISI و سیویلیکا نمایه خواهد شد.

دبیر علمی سومین همایش : دکتر حسن هاشمی دانشیار گروه باستان شناسی و رئیس دانشکده هنر دانشگاه بیرجند می باشد.

3hamayesh