نتایج آزمون علمی گروه فرش و انتخابی المپیاد ملی فرش کشور در تاریخ 1395/10/25 ساعت 12 در دانشکده هنر مقطع کارشناسی برگزار گردید. دانشجویان در مدت 75 دقیقه به سوالات تستی در حوزه های طرح ونقش، مرمت، رنگرزی، بافت، تاریخ فرش ایران و جهان پاسخ دادند.

نفرات برگزیده آزمون به ترتیب زیر اعلام می گردند.

1- رقیه رحمانی

2- فاطمه نوبری

3- ملیحه دلاور

همچنین براساس عملکرد دانشجویان برگزیده در گرایش های چهارگانه المپیاد و رتبه علمی دانشجو افراد اصلی و رزرو جهت اعزام به المپیاد ملی فرش طبق جدول ذیل معرفی می گردند.

گرایش  نفر اصلی  نفر رزرو
 بافت فرش
 محبوبه فرخنده
 رقیه رحمانی
 مرمت فرش
ملیحه دلاور
 شیرین رستمی
طراحی فرش فاطمه نوبری آتنا عبدالهی
 رنگرزی فرش
 معصومه کریمی
عطیه مرادی