چهارمین دوره ی نمایشگاه سالیانۀ آفرینش با آثاری از دانشجویان دانشکده هنر در زمینه های مختلف چون قلمزنی، سفال و حجم، هندسه نقوش، فرش ... و با آثار گل و مرغ، نگارگری، تذهیب دانشجویان رشته هنر اسلامی در نگارخانه شهر به مدت پنج روز از تاریخ یک شنبه 96/2/3 الی 96/2/7 برگزار و مورد بازدید قرار گرفت.

IMG 20170423 074503

IMG 20170503 121029

IMG 20170503 121026

IMG 20170505 004751

IMG 20170505 004755

IMG 20170505 004719