به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی کارگاه یک روزه با عنوان "کارگاه باستان شناسی زیر آب بنادر تاریخی خلیج فارس" در مورخه 96/2/26 در دانشکده هنر برگزار شد. در این کارگاه آقای دکتر حسین توفیقیان عضو محترم هیات علمی پژوهشکده باستان شناسی کشور و نماینده رسمی ایران در  کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب به ارائه گزارشی در خصوص کاوش های زیر آب انجام شده در ایران پرداخت.

photo 2017 05 18 09 56 07

1

2