قابل توجه  دانشجویانی که متقاضی دفاع از پایان نامه هستند، لازم است فرم تکمیل شدۀ آمادگی دفاع از پایان نامه به اضافۀ یک نسخۀ کامل پرینت شده پایان نامه جهت تعیین زمان جلسۀ دفاع را  قبل از 15 شهریور به گروه تحویل داده شود. در غیر این صورت و پس از زمان اعلام شده هر پایان نامه ای که به گروه تحویل گردد به صورت تحویل پروژه با کسر دو نمره حداکثر تا پایان شهریور  خواهد بود. در غیر اینصورت دانشجویان بایستی در زمان حذف و اضافه اقدام به اخذ مجدد واحد پایان نامه نمایند.