در تاریخ سه شنبه 30 آبان 1396 آثار هنری دست ساز دانشجویان دانشکده ی هنر در قالب دومین میز فروش به مدت یک روز با مشارکت انجمن علمی صنایع دستی و کانون هنرهای تجسمی و با حمایت معاونت فرهنگی دانشگاه در دانشکده علوم برگزار شد و مورد استقبال قرار گرفت.

 

photo 2017 11 26 15 57 48

photo 2017 11 26 15 57 43

photo 2017 11 26 15 57 16.