آزمون تئوری دومین دوره مسابقات علمی و انتخابی المپیاد فرش دانشجویان فرش دانشکده هنر در سه گرایش طرح و نقش، رنگرزی، بافت و مرمت در روز چهارشنبه مورخ 1396/09/22 ساعت 13 برگزار شد. دانشجویان انتخابی این مرحله از آزمون علمی و با در نظر گرفتن نمره آزمون عملی موفق به راهیابی به شرکت در المپیاد فرش کشوری خواهند شد. المپیاد فرش کشور سالیانه توسط مرکز ملی فرش و با حضور دانشجویان فرش سراسر کشور در اسفند ماه هر سال برگزار میشود.

o1

o2

o3

o4

o5