اسامی برگزیدگان آزمون علمی گروه فرش به ترتیب عبارتند از:

1- فاطمه نوبری

2- شیرین رستمی

3-آتنا غلامی

همچنین نتایج افراد انتخابی جهت شرکت در المپیاد ملی فرش متعاقبا اعلام خواهد شد.