مسئول آموزش- کارشناس پژوهشی عباس خسروی
تصویر
05632227225 05632227044-229
05632227225
دانشکده هنر
کارشناس گروه صنایع دستی تکتم دقتی پور
تصویر
05632227044-234
دبیر خانه بهناز رقیمی
تصویر
05632227044-236
دبیرخانه
مسئول کارگاه ها رضا سرحدی
تصویر
056-32227044
دبیرخانه عاطفه نخعی
تصویر
056-32227044 236
کارشناس دفتر مجله نگارینه عالیه قاسمی
تصویر
32227044
مدیر امور عمومی احمد قانونی
تصویر
05632227044 242
مدیر امور عمومی
کارپرداز مقیمی
تصویر
056-32227044 242
کارشناس گروه فرش و هنر اسلامی منصوره نخعی
تصویر
056-32227044 234
کارشناس گروه باستان شناسی ملیحه گرجی
تصویر
05632227044-241