کتابخانه دانشکده هنر دانشگاه بیرجند پس از آغاز به کار رسمی در سال 1384 (از سال افتتاح در سال 1381 به صورت دانشجویی ادره می شد)، شروع به مجموعه سازی تخصصی  در زمینه های موضوعی باستان شناسی، فرش و صنایع دستی نمود. کتابهای هنری باارزشی در این مجموعه نگهداری و به مراجعان ارائه می شود که این مجموعه را تبدیل به یکی از معتبرترین مراکز پژوهشی در حوزه تخصصی هنر در سطح استان نموده است. پایان نامه ها نیز اخیراً در این مجموعه سازماندهی و در دسترس قرار گرفته است.

Library2Library3Library1

Library9Library12Library5