تعداد اعضای هیات علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
باستان شناسی 6 - 7