برنامه راهبردی

تعداد بازدید:۱۹۰۱۱

سند راهبردی توسعه دانشگاه بیرجند در افق 1404

(به همراه برنامه 5 ساله)
دانلود